دوره رشد دوره ای است که طی آن واحد فناور با اجرای برنامه کاری مصوب که بر اساس ایده فناورانه تنظیم شده است به یک مؤسسه فعال و موفق اقتصادی تبدیل می شود، روند رشد شرکت های فناور طی حضور در مرکز رشد بر اساس شاخص های رشد یافتگی: «رشد علمی و فناوری»، «رشد مالی و اقتصادی» و «رشد سازمانی»،مورد بررسی قرار می گیرد؛ زمان این دوره حداکثر ۳ سال است که تحت شرایط خاص با تصویب در شورای پارک علم و فناوری قابل تمدید است.

 

حمایت های مرکز رشد طی این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

- تأمین فضای استقرار و خدمات مرتبط با زیر ساخت های فیزیکی.

- حمایت های مالی مستقیم و غیرمستقیم.

- خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی.

- مشاوره و آموزش های تخصصی ویژه مورد نیاز.

- سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاء واحد های فناور.