متقاضیان استقرار در پارک علم و فناوری، به عنوان شرکت های رشد یافته، عمدتاً شامل شرکت های کوچک و متوسط فناور و دانش بنیان، واحدهای تحقیق و توسعه و مراکز تحقیقاتی هستند. فعالیت متقاضیان پذیرش می‌تواند براساس تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای(R&D) ، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، بهینه‌سازی و رشد کمی و کیفی محصول، توسعه و انتقال فناوری و ارائه خدمات تخصصی باشد.

 

پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه صنایع بر اساس نسبت هزینۀ تحقیق و توسعه به درآمد، تعداد نفرات شاغل در واحد تحقیق و توسعه، تعداد محصولات معرفی شده توسط واحد تحقیق و توسعه در سال های گذشته، برنامه تحقیق و توسعه شرکت و امکان هم افزایی و شبکه سازی با دیگر واحدها انجام خواهد شد.

 

پذیرش مراکز تحقیقاتی وابسته به ‏دانشگاه ها یا دستگاه های اجرایی (یا بخش‌هایی از این مراکز) بر اساس برنامه پژوهشی مرکز و امکان هم افزایی با شرکت های مستقر انجام خواهد شد.

 

پذیرش شرکت های خصوصی بر اساس سطح فناوری شرکت، نوآوری در محصول و فرایند، درآمد اظهار شده شرکت در اظهارنامه مالیاتی، تعداد و سطح تحصیلات اعضای تمام وقت، نسبت هزینه تحقیق و توسعه به درآمد شرکت، برنامه های راهبردی و اجرایی شرکت، صادرات و امکان هم‌افزایی و شبکه‌سازی با سایر واحدهای مستقر انجام خواهد شد.


شرکت های مستقر در پارک می‌توانند از مزایایی مانند حضور در شبکه نوآورانه و فناورانه منطقه‌ای و ملی، استفاده از ظرفیت های قانونی پارک مانند معافیت های مالیاتی، تشکیل شبکه های همکاری و هم افزایی با شرکت های دیگر، استفاده از برند پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، حضور پارک به عنوان طرف قرارداد با سایر سازمان ها و ارجاع قرارداد به شرکت ها و ... استفاده کنند.