دوره پیش رشد برای متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان، یک فرصت زمانی برای کسب آمادگی جهت ورود به مرکز رشد می باشد. در این دوره امکان آشنایی کارآفرینان با بازار، تکمیل تیم کاری، تثبیت ایده و در صورت لزوم ثبت شرکت و کسب هویت حقوقی فراهم می گردد، به نحوی که به متقاضیان کمک می کند تا ریسک های دوره رشد کاهش یابد.

هسته های فناور در صورت موفقیت می توانند پس از طی مراحل پذیرش در مرکز رشد مستقر گردند. زمان این دوره شش ماه است که با تأیید کمیته پذیرش و ارزیابی، حداکثر به مدت سه ماه قابل تمدید می باشد.

تیم های متقاضی متشکل از تعدادی دانش آموخته با زمینه کاری مشخص که در صدد تشکیل یک شرکت مستقل حقوقی و ایجاد یک حرفه در زمینه ای هدفمند باشند هسته های فناوری تعریف می شود.

 

فعالیت هایی که باید در مقطع پیش رشد صورت گیرد:
- تثبیت ایده محوری
- تکمیل تیم کاری
- تدوین طرح کسب و کار
- ثبت حقوقی شرکت