• کتاب «مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی- گذشته، حال، آینده» (جلد اول) 

  • کتاب «مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی- گذشته، حال، آینده» (جلد دوم)