• مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی فرزان

  • پژوهشسرای دانشجویی دانشگاه سمنان

  • اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان

  • مجتمع فنی تهران

  • اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان