آدرس: سمنان- روبروی پارک سوکان- پردیس شماره 1 دانشگاه- مرکز کارآفرینی و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان- کدپستی 19111-35131


شماره تماس: 31532530-023


دورنگار: 31539538-023


پست الکترونیک: karafarini@semnan.ac.ir