مرکز کارآفرینی دانشگاه سمنان به منظور انجام رسالت‌های زیر ایجاد شده است :

- تلاش در جهت دهی دانشگاه به پرورش دانش آموختگانی، خلاق، نوآور، پایبند به اصول اخلاقی و پذیرای مسئولیت اجتماعی جهت ایجاد و راه‌اندازی کسب و کار، تحصیل درآمد و سرمایه گذاری توسعه کسب و کار

- ترویج و اشاعه تفکر و روحیه کارآفرینی در بین جامعه دانشگاهیان ( اساتید، دانشجویان، مدیران، مشاوران، کارشناسان، و کارکنان واحدهای دانشگاهی)

- انجام تعاملات محیطی با سایر مراکز، مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، بنگاه‌ها و سازمانهای کارآفرین در سطح ملی و فرا ملی در جهت ترویج کارآفرینی

- انجام مشاوره‌های راهبردی مدیریتی در زمینه‌ ایجاد کسب و کار جدید، توسعه کسب و کارهای کوچک در سطح دانشگاه