• طرح کاراد

  • کراس

  • اجرایی تاسیس مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان ها

  • مرکز کارآفرینی