لیست اخبار صفحه :1
فراخوان پذیرش طرح‌های نوآورانه جهت استقرار در مرکز نوآوری شهرستان مهدیشهر

فراخوان پذیرش طرح‌های نوآورانه جهت استقرار در مرکز نوآوری شهرستان مهدیشهر

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با هدف شکل‌گیری زمینه‌های کارآفرینی و کمک به ایجاد و توسعه شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان و تجاری‌سازی ایده‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری، فراخوان پذیرش طرح‌های نوآورانه جهت استقرار در مرکز نوآوری و کارآفرینی شهرستان مهدیشهر را برگزار می‎نماید.