«اصول کلی حاکم بر صدور مجوز فناوری» در نامه مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم در اسفند ماه 1399 به پارک های علم و فناوری ابلاغ گردیده است.

ضمن مطالعه دستورالعمل مذکور (پیوست)، در صورت دارا بودن شرایط صدور مجوز فناوری، نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام نمایید.