تأسیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از جمله مصوبات هیأت دولت محترم در سفرهای استانی به استان سمنان در سال 1386 بوده است تا دومین پارک علم و فناوری استان سمنان به نام «پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان» در جوار دانشگاه سمنان ایجاد گردد.

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با نظر مساعد مسئولین ذیربط و با اراده و همت استاندار محترم و مردم شریف شهرستان سمنان در اسفند ماه 1386 افتتاح گردید.

درپی این افتتاح فرخنده، با تلاش و همدلی مسئولین استانی و دانشگاه سمنان، کمیته فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1387/10/30 با تأسیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، رسماً موافقت نمود.

 

اهداف پارک

1. کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی.

2. سازماندهی برای ارائه خدمات مؤثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها.

3. ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی واحدهای فناوری.

4. کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک بسوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناوری.

5. ایجاد بستری مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در پارک.

6. تشویق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرایندها با هدف دستیابی به فناوری پویا و رقابت پذیر.

7. کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری.

8. کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات.