لیست اخبار صفحه :3
«شرکت نانو ترکیب سمن دارا» دانش بنیان شد.

«شرکت نانو ترکیب سمن دارا» دانش بنیان شد.

شرکت نانو ترکیب سمن دارا، از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، موفق به اخذ تأییدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید.

فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در مرحله استانی سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید کشور خوش درخشیدند.

فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در مرحله استانی سی و سومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید کشور خوش درخشیدند.

در مرحله استانی سی و سومین دوره جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید کشور، دو فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ‌عنوان «کارگر» و «گروه کار» نمونه را کسب کردند.