امکان استفاده از امکانات و منابع دیجیتالی کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان توسط واحدهای فناوری پذیرفته شده در پارک با ارائه درخواست از طریق سامانه اتوماسیون اداری پارک فراهم است.