25 درصد تخفیف ویژه برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی

25 درصد تخفیف ویژه برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی

25 درصد تخفیف ویژه برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی «چگونه استارتاپ مان را به صورت مؤثر به سرمایه گذاران ارائه دهیم؟»، «تیم سازی و اصول کار تیمی»، «تدوین طرح کسب و کار» و «آشنایی با شرکت های خصوصی و نحوه ثبت آن»