واحدهای فناوری پذیرش شده در پارک با ارائه درخواست از طریق سامانه اتوماسیون اداری پارک و تکمیل فرم درخواست مربوطه، امکان استفاده از اینترنت تا حجم ترافیک ماهیانه معین از درگاه دانشگاه سمنان و دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی و مرکز محاسبات سنگین دانشگاه سمنان را خواهند داشت.