واحدهای فناور پذیرش شده در پارک در طول دوره استقرار بسته به مقطع پذیرش بر اساس دستورالعمل از تسهیلات مالی زیر برخوردار می گردند که بازپرداخت این تسهیلات پس از خروج از پارک و طی شدن یک دوره تنفس، از سوی واحدهای فناور صورت می گیرد.

 

  • تسهیلات استقرار مربوط به واحدهای پذیرفته شده در مقطع پیش رشد
  • تسهیلات پشتیبانی مربوط به واحدهای فناور پذیرفته شده در مقطع رشد
  • تسهیلات سیدمانی مربوط به واحدهای فناور پذیرفته شده در مقطع رشد
  • تسهیلات تجاری­ سازی مربوط به واحدهای فناور رشد یافته و پارکی