واحدهای فناوری پذیرش شده در پارک در طول دوره استقرار بسته به مقطع پذیرش بر اساس دستورالعمل از تسهیلات مالی زیر برخوردار می گردند که بازپرداخت این تسهیلات پس از خروج از پارک و طی شدن یک دوره تنفس، از سوی واحدهای فناوری صورت می گیرد.

 

  • تسهیلات استقرار مربوط به واحدهای پذیرفته شده در مقطع پیش رشد
  • تسهیلات پشتیبانی مربوط به واحدهای فناوری پذیرفته شده در مقطع رشد
  • تسهیلات سیدمانی مربوط به واحدهای فناوری پذیرفته شده در مقطع رشد
  • تسهیلات تجاری­سازی مربوط به واحدهای فناوری رشد یافته و پارکی