گسترش همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه و دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

گسترش همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه و دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

تفاهم نامه همکاری مشترک بین پارک علم و فناوری دانشگاه و دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان، با هدف توسعه همکاری ها برای حمایت از فعالیت های کانون شکوفایی خلاقیت دانشگاه فنی و حرفه ای، به امضای دکتر علی حقیقی اصل رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و دکتر رضا نقدی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان رسید.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و اداره کل پست استان سمنان

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و اداره کل پست استان سمنان

تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و اداره کل پست استان سمنان منعقد گردید و به امضای آقایان دکتر علی حقیقی اصل رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و نصرت اله مشیری مدیرکل پست استان سمنان رسید.

 گسترش همکاری های میان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و پارک علم و فناوری فارس

گسترش همکاری های میان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و پارک علم و فناوری فارس

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و پارک علم و فناوری فارس به منظور توسعه همکاری های مشترک در زمینه فناوری، کمک به تجاری سازی محصولات شرکت های فناور و دانش بنیان و توانمندسازی کارشناسان و پرسنل پارک و شرکت­ های تحت حمایت تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

 انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با مرکز آموزش بازرگانی استان سمنان

انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با مرکز آموزش بازرگانی استان سمنان

تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و مرکز آموزش بازرگانی استان سمنان منعقد گردید و به امضای آقایان دکتر رضا کی پور معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه و آقای سرشار خرازی مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان سمنان رسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی غرب استیل مهدیشهر

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی غرب استیل مهدیشهر

تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی غرب استیل مهدیشهر منعقد گردید و به امضای آقایان دکتر رضا کی پور معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و رضا نجاتی رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی غرب استیل مهدیشهر رسید.

انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری دانشگاه با کمیته امداد امام خمینی استان سمنان

انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری دانشگاه با کمیته امداد امام خمینی استان سمنان

تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان کمیته امداد امام خمینی استان سمنان منعقد گردید و به امضای آقایان دکتر علی حقیقی اصل رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و سیدجواد رضوی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان سمنان رسید.

  انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با دانشگاه فرزانگان

انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با دانشگاه فرزانگان

تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و دانشگاه فرزانگان منعقد گردید و به امضای آقایان دکتر سیف ا... سعدالدین رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و دکتر فتح اله قدس رئیس دانشگاه فرزانگان رسید.