لیست اخبار صفحه :1
انعقاد تفاهم نامه همکاری

انعقاد تفاهم نامه همکاری

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان تفاهم نامه همکاری امضاء و مبادله کردند.

گسترش همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه و دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

گسترش همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه و دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

تفاهم نامه همکاری مشترک بین پارک علم و فناوری دانشگاه و دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان، با هدف توسعه همکاری ها برای حمایت از فعالیت های کانون شکوفایی خلاقیت دانشگاه فنی و حرفه ای، به امضای دکتر علی حقیقی اصل رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و دکتر رضا نقدی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان رسید.