لیست اخبار صفحه :1
تفاهم نامه راه اندازی و راهبری دو مرکز نوآوری توسط پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان منعقد گردید.

تفاهم نامه راه اندازی و راهبری دو مرکز نوآوری توسط پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان منعقد گردید.

به منظور راه اندازی و راهبری دو مرکز نوآوری ذیل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، تفاهم نامه هایی بین پارک دانشگاه سمنان و دانشکده های «مهندسی عمران» و «اقتصاد، مدیریت و علوم اداری» دانشگاه سمنان منعقد گردید.

همکاری های پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان گسترش می یابد.

همکاری های پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان گسترش می یابد.

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و معاونت جهاد علمی، پژوهشی و فناوری سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان برای احداث و راه اندازی مرکز فناوری شهید پازوکی تفاهم نامه همکاری امضا و مبادله نمودند.

همکاری‌ های پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و اداره‌ کل کتابخانه‌ های عمومی استان سمنان گسترش می‌ یابد.

همکاری‌ های پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و اداره‌ کل کتابخانه‌ های عمومی استان سمنان گسترش می‌ یابد.

به‌ منظور توسعه همکاری‌ های مشترک و اشاعه و ترویج فرهنگ کتاب‌ خوانی، تفاهم‌ نامه همکاری بین اداره‌ کل کتابخانه‌ های عمومی استان سمنان و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان امضا و مبادله شد.