محدوده برگزاری رویداد بیاتک، استان سمنان و دانشجویان دانشگاه های استان سمنان می باشد.
در پاسخ به این سوال، صرفا عنوان ایده را بنویسید. در سوال بعدی، می توانید ایده را شرح دهید. ایده باید دارای امکان انجام توسط تیم متقاضی و با قابلیت فروش و عرضه در بازار باشد.
در این قسمت به موارد ذیل اشاره کنید: - نحوه اجرای ایده چگونه است؟ - هدف از اجرای این ایده چیست؟ - چه تجهیزات و ملزوماتی برای اجرای ایده مورد نیاز است؟ - انجام ایده چه نیازی از جامعه را برآورده خواهد کرد؟
شماره تماس دبیرخانه رویداد جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی: 09306703479