برای شرکت ­های مستقر در مرکز رشد و مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در ازای کسب دستاوردهای علمی و فناوری به شرح ذیل امتیاز تخصیص داده شده و برای امتیازهای کسب شده مبلغ تشویقی به عنوان «حمایت از توسعه فناوری» به آن شرکت­ و یا مؤسسه و یا مسئول هسته فناور از بودجه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و با تشخیص رئیس پارک علم و فناوری به شرح جدول ذیل محاسبه و پرداخت می ­شود.

 

ردیف

موضوع مورد حمایت

هر مورد تا سقف امتیاز

1

اخذ گواهی تحقیق و توسعه از سازمان صنعت، معدن و تجارت

5 امتیاز

2

اخذ مجوز ایجاد گروه پژوهشی از سازمان صنعت، معدن و تجارت

3 امتیاز

3

اخذ پروانه واحد فنی مهندسی از سازمان صنعت، معدن و تجارت

3 امتیاز

4

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد (تشویقی، اجباری و خوداظهاری) و یا عضویت در گروه تدوین استاندارد محصول مرتبط با فعالیت شرکت

برای هر محصول تا 8 امتیاز

5

اخذ گواهی ISO یا گواهی های معتبر بین المللی توسط موسسه یا شرکت مستقر از مؤسسات معتبر جهانی

3 امتیاز

اخذ گواهی ثبت اختراع (داخلی)

با مالکیت مسئول هسته فناور، مطابق ایده پذیرفته شده در قرارداد استقرار (دوره پیش رشد)

2 امتیاز

با مالکیت شرکت فناور، مطابق ایده یا زمینه فعالیت پذیرفته شده در قرارداد استقرار (دوره رشد) یا در پارک

3 امتیاز

6

اخذ تأییدیه علمی اختراع

مطابق ضوابط کمیته مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه

تا 4 امتیاز

7

ثبت اختراع بین المللی

در زمینه ایده یا فعالیت پذیرفته شده واحد فناوری مطابق قرارداد استقرار

از 2 تا 8 امتیاز

8

ثبت علائم تجاری

برای هسته­های فناور

1/5 امتیاز

برای شرکت­های فناور و مؤسسات فناور مطابق قرارداد استقرار

8 امتیاز

9

ثبت طرح صنعتی

برای هسته فناور مطابق قرارداد استقرار برای ایده پذیرفته شده

به ازای هر محصول 1/5 امتیاز 

برای شرکت­های فناور و مؤسسات فناور مطابق قرارداد استقرار برای ایده یا زمینه فعالیت پذیرفته شده

به ازای هر محصول

3 امتیاز

10

حضور در نمایشگاه­های بین­المللی خارج از کشور و یا همراهی هیأت­های تجاری مورد تأیید اتاق بازرگانی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت توسط مؤسسات و شرکت­های فناوری و یا مدیران هسته­های فناوری

تا 5 امتیاز

11

انتخاب کارگر نمونه –کارآفرین برتر- گروه کار و مسابقه ملی مهارت در سطح ملی

تا 8 امتیاز

12

انتخاب کارگر نمونه –کارآفرین برتر- گروه کار در سطح استانی

تا4 امتیاز

13

برگزیدگان در جشنواره های مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جشنواره اختراعات بنیاد ملی نخبگان

تا 8 امتیاز

14

انتخاب در جشنواره های دانشگاه سمنان

2 امتیاز

15

اخذ مجوز دانش­بنیان و مجوز نانو مقیاس برای محصولات شرکت فناور

برای محصول اول 8 امتیاز و به ازای هر محصول مازاد بر آن 4 امتیاز

16

ایجاد اشتغال جدید مازاد بر تعداد  نیروهای شاغل سال گذشته

به ازای هر نفر نیروی جدید بیمه شده 3 امتیاز و به ازای هر نفر پرسنل دارای بیمه یک سال کامل 1399 یک امتیاز

17

صادرات محصول، دانش فنی و خدمات با ارائه اسناد مثبته

تا سقف 10 امتیاز با تشخیص پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

 

توضیحات:

  • مبلغ حمایت در سال ۱400 به ازای کسب هر امتیاز از جدول فوق معادل 1/500/000 ریال می باشد.
  • حداکثر امتیاز هر یک از ردیف ­ها 10 می­باشد.
  • شرکت فناور یا مدیر هسته باید مالک حداقل 51% اختراع باشد و موضوع باید در راستای ایده (واحدهای مستقر در مرکز رشد) یا زمینه فعالیت مؤسسه مطابق قرارداد استقرار باشد.
  • پرداخت تشویقی در کل مدت قرارداد استقرار در دوره پیش رشد به 3 مورد و شرکت ­های مستقر در دوره رشد حداکثر 8 مورد و مؤسسات مستقر در پارک حداکثر 12 مورد تعلق می ­گیرد.