• اعلام پروژه ها و نیازهای فناورانه صنایع و سازمان ها به شرکت های فناور و پیگیری جهت انعقاد قرارداد در راستای توسعه بازار و فروش.

  • راهبری و منتورینگ شرکت های فناور در مسیر پرپیچ و خم کسب و کار در راستای کاهش ریسک و توسعه پایدار آنها.

  • ارتباط موثر با اتاق بازرگانی استان سمنان و دیگر اتاق های بازرگانی کشور در جهت شناسائی پتانسیل عرضه و فروش محصولات و دستاوردهای شرکت های فناور و همچنین جذب سرمایه گذار.

  • پیگیری انعقاد قراردادهای تجاری و فروش شرکت های فناور با صنعت با واسطه پارک.

  • همراهی با شرکت فناور در جلسات مذاکره بازاریابی و پروژه‌یابی

  • ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی شرکت های فناور.

  • شناسائی بازارهای صادراتی و بازرگانان داخلی و خارجی با همکاری شرکت های فناور.

  • پشتیبانی و حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و تجاری سازی طرح های فناورانه با بهره مندی از امکانات موجود اعم از تسهیلات تجاری سازی، کارگاه، آزمایشگاه و...

  • ارائه مشاوره های عمومی و تخصصی در زمینه تجاری‌ سازی و بازاریابی، بیمه و مالیات و دیگر موارد مرتبط.

  • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای شرکت های فناور بطور مستقیم و یا با همکاری سازمان های مختلف با محوریت تجاری سازی و توسعه شرکت ها.

  • عضویت در کمیته پذیرش و ارزیابی پارک جهت ارزیابی و راهبری شرکت های فناور.