• برگزاری تورهای فناوری جهت معرفی توانائی شرکت های فناور با دعوت از صنایع و سازمان های دولتی و خصوصی چه بصورت حقیقی و چه بصورت مجازی.

  • برگزاری تورهای بازدید صنعتی به منظور شناخت نیازهای فناورانه صنایع و سازمان ها توسط شرکتهای فناور در راستای توسعه بازار و فروش.

  • برگزاری و حضور در رویدادها و نمایشگاه های تجاری استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی در راستای توانمندسازی و توسعه فروش شرکت های فناور.

  • حمایت و هدایت شرکتهای فناور برای تولید محتوا در خصوص محصولات، توانمندی ها و پتانسیل های شرکت و نشر آنها.

  • برگزاری رویدادهای استارت آپی با همکاری شتابدهنده ها و یا سازمان های مختلف در راستای شناسائی طرح های فناورانه با قابلیت تجاری سازی.