واحدهای فناوری مستقر در پارک با مراجعه به سامانه pay.semnan.ac.ir  و با وارد نمودن اطلاعات درخواستی در این سامانه، ضمن انجام امور پرداخت، می توانند از کلیه سوابق تراکنش­های خود مطلع گردند.