شرح وظایف دفتر ریاست

 

 • ساماندهی امور اداری و دفتری دفتر ریاست
 • دریافت، ثبت و تحویل کلیه نامه‌ها، مستندات و مکاتبات داخلی و خارجی
 • تنظیم برنامه‌های روزانه، جلسات، ملاقات ها، سفرها و بازدیدهای رئیس
 • تهیه پیش نویس و پیگیری تایپ نامه‌ها و مستندات مورد نیاز
 • جمع‌آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز
 • پاسخگویی به تلفن‌ها و مراجعان مربوط  
 • اطلاع‌رسانی وقایع و اخبار مرتبط به رئیس در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 • نگهداری و حفظ کلیه اسناد و مدارک براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و میزان محرمانگی آنها
 • گردآوری اطلاعات و نتایج اقدامات انجام شده درخصوص موارد ارجاعی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی از سوابق، مکاتبات، مدارک دفتر و کوشش در نگهداری روزانه آنها
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق