نام و نام خانوادگی: داود مداح

عنوان پست سازمانی: رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

شماره تلفن: 33605005-023

دورنگار: 33605037-023

پست الکترونیک: Director@sustp.ir

 

 

وظایف و اختیارات:

 • تهیه و پیشنهاد سیاست ها، خط مشی ها و برنامه راهبردی پارک برای طرح در شورای پارک و هیأت امنا

 • پیشنهاد خط مشی، سیاست ها و معیارهای جذب، پذیرش، استقرار، نحوه حمایت و لغو مجوز استقرار واحدهای فناور به شورای پارک برای تصویب در چارچوب مصوبات هیأت امنا

 • اداره کلیه امور پارک و نظارت بر حسن اجرای آن ها بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیأت امنا و شورای پارک

 • پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات پارک برای طرح در شورای پارک و هیأت امنا

 • جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای انجام مأموریت های پارک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

 • انتصاب و عزل معاونان و مدیران پارک براساس ساختار سازمانی و تشکیلات مصوب پارک

 • امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری، معافیت های مالیاتی، گمرکی، بیمه ای، حقوقی و مکاتبات پارک در چارچوب ضوابط و مقررات پارک

 • پیشنهاد تأسیس یا انحلال مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و انواع واحدهای دیگر مورد نیاز برای بحث و بررسی در شورای پارک

 • ارائه گزارش عملکرد مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و سایر واحدهای دیگر به شورای پارک

 • استیفای منافع و حفظ حقوق پارک در مراجع قانونی (اعم از قضائی، اجرائی، اداری و ...) و پاسخگویی به این مراجع به نمایندگی از پارک

 • اجرای مصوبات هیأت امنا و شورای پارک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

 • صدور مجوز استقرار واحدهای فناور متقاضی در پارک و پیشنهاد لغو آن به شورا براساس ضوابط مربوط

 • ارائه بودجه تفصیلی سالانه پارک با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی پارک و رعایت ساختار بودجه دانشگاه پس از تصویب شورای پارک به هیأت امنا و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه تفصیلی به پارک

 • نظارت و ارزیابی دائم بر فعالیت واحدهای فناور در چارچوب ضوابط و مقررات و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

 • ارائه گزارش عملکرد سالانه پارک به شورای پارک، هیأت امنا و وزارت

 • افتتاح حساب های بانکی و غیربانکی و پیشنهاد دارندگان حق امضای مجاز به ریاست دانشگاه مطابق ضوابط و مقررات مصوب هیأت امنا

 • پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار، استقراض از بانک ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسه های دولتی و غیردولتی به شورای پارک و هیأت امنا

 • پیگیری عملیات طراحی، اجرایی و عمرانی احداث و توسعه بانک ها