نخستین گام در ثبت اختراع تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع و تکمیل فرآیند مربوطه در سایت http://iripo.ssaa.ir (بخش ثبت اظهارنامه اختراع) می‌باشد.

 

در بخش مرجع پیشنهادی جهت داوری ثبت اختراع نام پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان تایپ گردد.

 

در پایان ثبت اظهارنامه پیامکی مبنی بر ثبت اظهارنامه برای شماره تلفن دریافت کننده ابلاغ ارسال می‌گردد.

 

متقاضی باید در سایت مذکور (بخش پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده اختراع) با استفاده از شماره اظهارنامه و رمز ارسالی از طریق پیامک وضعیت پرونده را پیگیری و در صورت نیاز رفع نقص نماید تا نامه ای خطاب به ریاست پارک علم و فناوری جهت ارزیابی و ارجاع طرح صادر گردد.

 

پس از دریافت نامه با مرجعه حضوری به دفتر پارک علم و فناوری (33605010-023) جهت ادامه مراحل پیگیری نمایید.