امکان برخورداری واحدهای فناوری پذیرش شده از سالن جلسات و فضای آموزشی در مرکز نوآوری پردیس کوثر و همچنین سالن جلسات مرکز فناوری شهید شهریاری، فضای آموزشی مرکز فناوری شهید احمدی روشن و سالن اجتماعات شهید پارزوکی پارک، با ارائه درخواست قبلی از طریق اتوماسیون اداری پارک میسر خواهد بود.