• رئیس دانشگاه سمنان و رئیس شورای پارک
 • رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه و نائب رئیس شورای پارک
 • معاون فناوری پارک علم و فناوری و دبیر شورای پارک
 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو شورای پارک
 • معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری و عضو شورای پارک
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه و عضو شورای پارک
 • رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان و عضو شورای پارک علم و فناوری
 • مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان و عضو شورای پارک علم و فناوری

 

وظایف و اختیارات شورای پارک علم و فناوری

 • تدوین آیین نامه داخلی شورای پارک و دستورالعمل های مورد نیاز برای اداره پارک در چارچوب سیاست ها، خط مشی ها، برنامه ها و آیین نامه های مصوب هیأت امنا
 • بررسی و پیشنهاد آیین نامه های مورد نیاز جهت ارائه به هیأت امنا
 • تأیید سیاست ها، خط مشی ها و برنامه راهبردی پارک برای طرح در هیأت امنا
 • تعیین و تصویب معیارهای جذب، پذیرش، استقرار، نحوه حمایت و لغو مجوز استقرار واحدهای فناور در چارچوب مصوبات هیأت امنا
 • بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلات پارک جهت ارائه به هیأت امنا
 • بررسی و تصویب درخواست های پذیرش واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک، نحوه حمایت از آنها و همچنین لغو مجوز استقرار آنها
 • پیشنهاد تأسیس و انحلال مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و انواع واحدهای دیگر مورد نیاز پارک به هیأت امنا
 • بررسی عملکرد مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و سایر واحدهای پارک
 • پیشنهاد برنامه های توسعه ای، طرح های عمرانی و احداث و توسعه فضای فیزیکی پارک در هماهنگی با برنامه جامع عمرانی دانشگاه به هیأت امنا