• معرفی توانمندی ها و محصولات شرکتهای فناور به صنایع، سازمان های مرتبط، بازرگانان داخلی و خارجی.

  • تسهیل ارتباط واحدهای فناور با صنعت و جامعه با ارائه مشاوره، معرفی نامه، ارتباط تلفنی و دیگر موارد مرتبط.