فضاهایی که در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان جهت استقرار تیم ها و واحدهای فناوری پذیرفته شده در نظر گرفته شده است عبارت است از:

  • فضای کار اشتراکی واقع در مرکز نوآوری
  • فضای کار اختصاصی واقع در مرکز نوآوری
  • مرکز فناوری شهید شهریاری - ساختمان مرکز رشد
  • مرکز فناوری شهید شهریاری - ساختمان چند مستاجره
  • مرکز فناوری شهید احمدی روشن
  • فضاهای استقرار کارگاهی
  • فضای آزمایشگاهی

بسته به نوع فعالیت، مقطع پذیرش، سطح فناوری و تعداد پرسنل واحدهای فناوری پذیرش شده و نیازسنجی که توسط پارک علم  فناوری صورت می پذیرد، امکان اختصاص فضای کار استیجاری در مراکز مختلف ذکر شده در متراژهایی از 20 متر مربع تا 60 مترمربع برای تیم­ها، واحدهای فناوری و شرکت های پذیرش شده در پارک وجود دارد.