نام و نام خانوادگی: دکتر امین جانقربانی پوده

عنوان پست سازمانی: مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی پزشکی

شماره تلفن: 33605046-023

دورنگار: 33605037-023

پست الکترونیک: info@sustp.ir

 

اهم وظایف مدیر مرکز رشد:
  • اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیأت امنا
  • نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت های اهداف پیش بینی شده
  • ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری
  • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد
  • ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد