ایجاد مرکز نوآوری شهرستان مهدیشهر در پی سفر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فروردین ماه 1400 مورد موافقت قرار گرفته است و اکنون با پیش بینی فضاهای اختصاصی، اشتراکی، آموزشی و رفاهی برای تیم ها و واحدهای فناور، در جهت خدمات رسانی به صاحبان ایده و نوآوران شهرستان مهدیشهر آماده می گردد.

 

آدرس مرکز نوآوری: مهدیشهر، میدان امام، خیابان ایل سنگسر، مرکز نوآوری شهرستان مهدیشهر

شماره تماس: 33621122-023 و 33621133-023