نام و نام خانوادگی: مهندس داود معروفی

عنوان پست سازمانی: معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

شماره تلفن: 33605009-023

دورنگار: 33605037-023

پست الکترونیک: info@sustp.ir

 

معاونت پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، مسئولیت همکاری با رئیس پارک در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی و مصوبات هیأت امناء، نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی، عمرانی، تأسیساتی و انجام امور اداری و تعمیراتی لازم، تهیه و تدوین بودجه سالیانه پارک برای ارائه به رئیس پارک، رسیدگی به اهداف اجرایی پارک و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف را به عهده دارد.

 

اهم وظایف معاونت پشتیبانی:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پارک به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

 • تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

 • راهبری، نظارت و انجام هم افزایی بین واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای برنامه ها و وظایف پارک.

 • برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم به منظور توسعه فعالیت های حوزه معاونت.

 • انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن سیاست ها و برنامه های مصوب پارک و اعمال نظارت های لازم در این زمینه.

 • انعقاد قرارداد به نمایندگی از حوزه معاونت با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی حسب اختیارات تفویض شده از سوی مقام مافوق.

 • ارائه پیشنهادات لازم درخصوص نیروی انسانی و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز واحدهای تابعه تحت نظر معاونت به واحدهای تابعه ذیربط پارک.

 • نظارت بر تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط.

 • برنامه ریزی در رابطه با جلب مشارکت مراکز دانشگاهی و فناوری به منظور تجمیع امکانات و توانمندی های آنان در راستای اهداف پارک.

 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و انجام اقدامات لازم برای رفع نیازهای آنان.

 • همکاری با رئیس پارک در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای تابعه پارک.

 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.

 • شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مرتبط با حوزه معاونت.

 • نظارت بر تأمین نیازهای فنی و تخصصی مؤسسات، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور.

 • انجام اقدامات لازم به منظور تقویت بنیه مالی پارک و جذب منابع مالی و درآمدی برای حمایت از موسسات، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور.

 • نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی، عمرانی، تأسیساتی و انجام امور اداری و تعمیراتی لازم.