دفتر مرجع منطقه ای مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان بعنوان مرجع منطقه‌ای مالکیت فکری فعالیت خود را از بدو تأسیس پارک علم و فناوری شروع نموده است تاکنون توانسته است نقش بسزایی در به ثبت رسانیدن اختراعات مخترعین جوان استان سمنان داشته باشد.

اهم فعالیتهای این دفتر عبارتند از:

  • دریافت طرح‌ها و تسهیل امر داوری برای مخترعین.

  • بررسی و صدور تأییدیه قابلیت ثبت اختراع برای اید‌های استعلامی از اداره ثبت اختراع.

  • حمایت مالی و معنوی از مخترعین و نوآوران دانشگاه جهت ثبت طبق ضوابط جاری.

  • مشاوره و اطلاع رسانی به صورت مجازی (سایت دانشگاه) و حضوری.

  • پیگیری ثبت اختراعات اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان.

  • مشاوره در جهت تکمیل شرح و توصیف اختراع.

  • راهنمایی جهت تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع.

  • ارزیابی طرح‌های دارای ثبت اختراع جهت صدور تأییدیه علمی اختراع.

  • برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ثبت اختراع.

  • و …