هزینه های جدید ارزیابی اعتبار سنجی اختراعات مطابق جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت:

 

نوع متقاضی

مبلغ هزینه

اشخاص حقیقی

- اشخاص حقیقی

9.000.000 ریال

6.750.000  ریال

  • اعضاء هیأت مدیره و مسئولین واحدهای فناور

6.750.000  ریال

6.750.000  ریال

  • کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه سمنان

6.750.000  ریال

اشخاص حقوقی

  • اشخاص حقوقی

12.000.000 ریال

  • شرکت‌های فناور مستقر در پارک - 50% تخفیف

6.000.000 ریال

  • اختراع مربوط به ایده محوری واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد با تأیید مدیر مرکز

3.500.000 ریال

  • اعضا هیأت علمی مشترک با دانشگاه سمنان و مجموعه های تابعه با رعایت حداقل سهم دانشگاه سمنان بعنوان مالک

8.400.000 ریال ( هزینه از محل اعتبار گرنت هیأت علمی)

  • کارکنان غیر هیأت علمی مشترک با دانشگاه سمنان و مجموعه‌های تابعه با رعایت حداقل سهم دانشگاه سمنان بعنوان مالک

6.000.000 ریال

  • دانشجویان شاغل به تحصیل و اعضا کانون فارغ التحصیلان در دانشگاه سمنان مشترک با دانشگاه سمنان و مجموعه‌های تابعه با رعایت حداقل سهم دانشگاه سمنان

 6.000.000 ریال