هزینه های جدید ارزیابی اعتبار سنجی اختراعات مطابق جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت:

 

نوع متقاضی

مبلغ هزینه

اشخاص حقیقی

- اشخاص حقیقی

7.200.000 ریال

5.000.000  ریال

  • اعضاء هیأت مدیره و مسئولین واحدهای فناور

5.000.000  ریال

  • دانشجویان دانشگاه سمنان با ارائه کارت دانشجویی

5.000.000  ریال

  • کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه سمنان

5.000.000  ریال

اشخاص حقوقی

  • اشخاص حقوقی

9.500.000 ریال

  • شرکت‌های فناور مستقر در پارک - 50% تخفیف

4.750.000 ریال

  • اختراع مربوط به ایده محوری واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد با تأیید مدیر مرکز

 

2.850.000 ریال

  • اعضا هیأت علمی مشترک با دانشگاه سمنان و مجموعه های تابعه با رعایت حداقل سهم دانشگاه سمنان بعنوان مالک

 

 

6.650.000ریال ( هزینه از محل اعتبار گرنت هیأت علمی)

  • کارکنان غیر هیأت علمی مشترک با دانشگاه سمنان و مجموعه‌های تابعه با رعایت حداقل سهم دانشگاه سمنان بعنوان مالک

4.750.000 ریال

 

  • دانشجویان شاغل به تحصیل و اعضا کانون فارغ التحصیلان در دانشگاه سمنان مشترک با دانشگاه سمنان و مجموعه‌های تابعه با رعایت حداقل سهم دانشگاه سمنان

4.750.000 ریال

x (x)