تعرفه هزینه های ارزیابی طرح های ادعای اختراع که از سوی  اداره ثبت اختراعات  ارجاع می شود.­

 

 

نوع متقاضی

مبلغ هزینه

اشخاص حقیقی

- اشخاص حقیقی

5.000.000  ریال

5.000.000  ریال

  • اعضاء هیأت مدیره و مسئولین واحدهای فناور

2.500.000  ریال

2.500.000  ریال

  • کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه سمنان

2.500.000  ریال

اشخاص حقوقی

  • اشخاص حقوقی

7.000.000 ریال

  • شرکت‌های فناور مستقر در پارک - 50% تخفیف

3.500.000 ریال

  • اختراعات اعضا هیأت علمی مشترک با دانشگاه سمنان با رعایت حداقل سهم دانشگاه سمنان بعنوان مالک

 

 

7.000.000ریال (مطابق  مقررات هزینه از محل اعتبار گرنت هیأت علمی)

- اختراعات کارکنان غیر هیأت علمی مشترک با دانشگاه سمنان با رعایت حداقل سهم دانشگاه سمنان بعنوان مالک

3.500.000 ریال

 

  • دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه سمنان مشترک با دانشگاه سمنان با رعایت حداقل سهم دانشگاه سمنان

3.500.000 ریال