جستجو در دامنه ها:عنوان سایت زیرمجموعه آدرس دامنه تاریخ انتشار
سامانه ثبت اختراعات کشور سایر https://iripo.ssaa.ir/ 1400/3/19
جستجوي اسناد اختراع آنلاين سایر http://www.uspto.gov/ 1400/3/12
جستجوي اسناد اختراع گوگل سایر http://www.freepatentsonline.com/ 1400/3/12
اداره ثبت اختراع اروپا سایر http://www.google.com/patents 1400/3/12
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي سایر http://ep.espacenet.com/ 1400/3/12
روزنامه رسمی کشور سایر http://www.rooznamehrasmi.ir 1400/3/12
سازمان ثبت اسناد داخل كشور سایر http://www.sabt.gov.ir/patent/patentlist.aspx 1400/3/12