پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان به منظور ایجاد و توسعه واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان و شرکت های دانشگاهی مبتنی بر توانمندی های اعضای هیأت علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و افراد خلاق و نوآور و نیز بهره گیری از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه سمنان بوجود آمده است.

تمرکز بر ظرفیت های بومی و منطقه ای و نیز ظرفیت های دانشگاه سمنان، اولویت دادن به فعالیت های مرتبط با حوزه گردشگری، انرژی، معدن، گیاهان دارویی، اولویت دادن در پذیرش به دانشگاهیان به ویژه دانشگاهیان دانشگاه سمنان و حرکت در مسیر ایجاد دانشگاه کارآفرین از جمله ویژگی ها و وجه ممیزه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان می باشد.

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان خود را در قبال توانمندسازی دانشگاهیان به ویژه دانشگاهیان دانشگاه سمنان، سوق دادن دانشگاه به سوی دانشگاه کارآفرین، به فعل درآوردن ظرفیت های منطقه ای و دانشگاهی در راستای ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان، ارائه حمایت های مادی و معنوی به شرکت ها و واحدهای فناور به منظور حرکت در مسیر تجاری سازی ایده های فناورانه و ورود به بازارهای داخلی و بین المللی و تعامل سازنده با سایر پارک ها، مراکز علمی و فناوری، شرکت های تولیدی و خدماتی و دستگاه های اجرایی مرتبط، خود را مسئول دانسته و طبق آن عمل می کند.