لیست اخبار صفحه :4
انعقاد تفاهم نامه همکاری

انعقاد تفاهم نامه همکاری

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان و شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان تفاهم نامه همکاری امضاء و مبادله کردند.