1. مشاوره و راهنمایی جهت تکمیل اظهارنامه ثبت اختراع

  2. مشاوره و راهنمایی جهت تکمیل اظهارنامه علامت تجاری (ویژه واحدهای فناور)

  3. مشاوره و راهنمایی جهت تکمیل اظهارنامه طرح صنعتی(ویژه واحدهای فناور)

  4. ارزیابی اختراعات ارسالی از سوی اداره ثبت اختراعات 

  5. بررسی اختراع و صدور گواهی اعتبارسنجی اختراعات 

  6. همکاری جهت ثبت اختراعات بین المللی اختراعات از طریق کانون پتنت ایران

  7. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی