فرم فراخوان پذیرش شرکت‌های فعال حوزه ICT

در این فراخوان، تنها امکان پذیرش شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم می باشد.